0
0

என் முதல் மொழி தமிழ் ஆகிறது நீங்கள் தமிழ் தெரியும் என்றால் கருத்து

20 votes

Asked almost 5 years ago by userpic kajitha to crowd icon Fashionistas
Send
sort comments by :

popular

recent
5329-22-460505322-profile-1700663-0
யார் தமிழ் தெரிகிறது . நீங்கள் தமிழ் தெரிந்தால் கருத்து தயவு செய்து
almost 5 years ago
Reply
0
0
5389-8-465641080-profile-509208-0
what the heck does that mean????
over 4 years ago
Reply
0
0
5329-22-460505322-profile-1700663-0
Very complicated stuff
over 4 years ago
Reply
0
0

Other questions
Connect with us
contact @ heycrowd.com
terms & conditions
Other survey tools
SurveyNuts : Survey maker
PollBagel : Poll creator